Spray izolacyjny /globalassets/inriver/resources/pletforseg-647742.jpg?a5c3c587

Dostępne wielkości

0,5 L
84,99 / szt.
0

Czas dostawy: 3-4 dni

w kolorze białym
Typ: akrylowa farba w spray-u, izolująca.
  • W kolorze białym
  • Izoluje plamy z sadzy
  • Można nakładać farbę nawierzchniową po 15 minutach

Zagrożenia oznaczenia

Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

Rodzaj zagrożenia

(H222) Skrajnie łatwopalny aerozol.
(H319) Działa drażniąco na oczy.
(H336) Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Chronić przed dziećmi.
Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Nie przekłuwać ani nie spalać
Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Zawartość/pojemnik usuwać do ...
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Powierzchnia

Painted

Stopień połysku

Półmat

Wydajność

2 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • W kolorze białym
  • Izoluje plamy z sadzy
  • Można nakładać farbę nawierzchniową po 15 minutach
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry