Epoksydowa Farba do Podłóg 2K /globalassets/inriver/resources/floor_ep.png

Warianty

10 L
599,00 / szt.
4 L
254,00 / szt.
0,8 L
84,99 / szt.

Przeznaczenie

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Uwaga, Niebezpieczeństwo

Ryzyko itp.

(H315) Działa drażniąco na skórę.
(H317) Może powodować reakcję alergiczną skóry.
(H318) Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
(H319) Działa drażniąco na oczy.
(H411) Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 10 godz

Całkowicie utwardzona: 7 dni

Powierzchnia

Podłoga

Wykończenie

80, Połysk

Wydajność

8 m2/litr podłoże niegruntowane

Cechy