Flurethan Farba /globalassets/inriver/resources/fluret_mal.png

Przeznaczenie

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Uwaga

Ryzyko itp.

(H226) Łatwopalna ciecz i para.
(H317) Może powodować reakcję alergiczną skóry.
(H336) Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Powierzchnia

Podłoga

Wykończenie

50, Półpołysk