Spray izolacyjny /globalassets/inriver/resources/pletforseg.png

Dostępne wielkości

0,5 L
69,99 / szt.
0

Czas dostawy: 3-4 dni

w kolorze białym
Typ: akrylowa farba w spray-u, izolująca.

Przeznaczenie

Zagrożenia oznaczenia

Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

Rodzaj zagrożenia

(H222) Skrajnie łatwopalny aerozol.
(H229) Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
(H319) Działa drażniąco na oczy.
(H336) Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Chronić przed dziećmi.
Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Zawartość/pojemnik usuwać do ...
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Powierzchnia

Sufit

Ściana

Stopień połysku

Półmat

Wydajność

2 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • w kolorze białym
  • izoluje plamy z sadzy
  • można nakładać farbę nawierzchniową po 15 minutach
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry