Spray izolacyjny /globalassets/inriver/resources/pletforseg.png

Warianty

w kolorze białym

Niebezpieczeństwo Ikony

Niebezpieczne słowa

Niebezpieczeństwo

Ryzyko itp.

(H222) Skrajnie łatwopalny aerozol.
(H229) Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
(H319) Działa drażniąco na oczy.
(H336) Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Powierzchnia

Sufit

Ściana

Wykończenie

Półmat

Wydajność

2 m2/litr podłoże niegruntowane

Cechy

  • w kolorze białym
  • izoluje plamy z sadzy
  • można nakładać farbę nawierzchniową po 15 minutach