Facade Grunt Silikatowy /globalassets/inriver/resources/facade_sip.png

Warianty

10 L
174,00 / szt.
BOPIS PRODUKTU: Silikatowy grunt do elewacji. Tworzy powłokę o dużej przepuszczalności pary wodnej. Grunt silikatowy jest żrący.

Przeznaczenie

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

Chronić przed dziećmi.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 12 godz

Powierzchnia

Beton

Tynk

Wydajność

8 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy

  • wiąże i wzmacia podłoże
  • poprawia przyczepność powłoki nawierzchniowej
  • doskonała przenikalność pary wodnej
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki