Struktura 2 ½ /globalassets/inriver/resources/40436_ff_wall_structure_2_5_10l-108311.png?00de87b3

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 2 godz

Następne malowanie: 24 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Stopień połysku

Matowy

Wydajność

2 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji