Polityka prywatności

Klienci i potencjalni klienci spółki Flügger Sp. z o.o.

Jako przedsiębiorstwo pełniące funkcję administratora danych przykładamy dużą wagę do ochrony danych. Chronimy dane osobowe, które przetwarzamy i podejmujemy działania, aby zapewnić przestrzeganie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Informujemy osoby, których dotyczą dane, jakie przetwarzamy dane, o sposobie ich przetwarzania i przysługującym ich prawach.

W niniejszej polityce prywatności opisaliśmy sposób przetwarzania przez nas danych dotyczących uprzednich, aktualnych oraz potencjalnych klientów naszej firmy. 

Kim jesteśmy - i w jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować

Wskazanie firmy będącej administratorem danych i informacje kontaktowe:  

Flügger Sp. z o.o.,
ul. Rakietowa 20A, 
80-298 Gdańsk
NIP: 585-020-55-30
REGON: 190564838

E-mail: legal@flugger.com
www.flugger.com
Kontakt dotyczący ochrony danych:
W razie pytań dotyczących przetwarzania przez nas dotyczących Państwa danych do dyspozycji pozostaje nasz dział prawny. Adres działu prawnego podano powyżej.

Przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę

Kategorie danych osobowych
Dotyczące Państwa dane, które przetwarzamy mogą obejmować: 

Dane o aktualnych i uprzednich klientach
Zwykłe dane osobowe, w tym 

 • dane identyfikujące, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail
 • historię zakupów
 • historię płatności, dane płatnicze oraz dane dotyczące wynagrodzeń i ew. roczne rozliczenie podatkowe w związku z oceną zdolności kredytowej i udzielaniem pożyczek
 • dane ujęte w naszej korespondencji z Państwem
 • PESEL dla celów identyfikacyjnych

Cele i podstawa prawna

Dane przetwarzamy w następujących celach:
 • Administracja w ramach relacji z klientami, utrzymywanie i pogłębianie relacji z klientami oraz bieżąca współpraca handlowa
 • Cel statystyczny: Prowadzimy analizy działalności handlowej oraz raportowanie ogólnych danych dotyczących klientów, które firma zbiera.
Podstawa prawna dla przetwarzania przez nas danych osobowych:
 • W ramach przetwarzania danych osobowych w związku ze składanymi przez Państwa zamówieniami i zakupami, w tym m.in dostawami, udzielaniem kredytu oraz płatnościami podstawę prawną dla zbierania przez nas danych stanowi art. 6, ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych dotyczące przetwarzania wymaganego dla zawarcia umowy i jej realizacji.
 • Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych klientów, na podstawie posiadanych i archiwizowanych dokumentów księgowych, stanowią Ustawa o rachunkowości, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawa o VAT wraz z ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie danych dotyczące przetwarzania wymaganego w celu przez administratora danych wypełniania obowiązków przewidzianych prawem.
 • Podstawę prawną dla zbierania i rejestrowania przez nas pozostałych danych osobowych stanowi art. 6, ust 1, lit. f Rozporządzenia o ochronie danych dotyczące przetwarzania wymaganego w związku z prawnie zasadnym interesem, który nie narusza praw osób, których dane dotyczą. Prawnie zasadny interes stanowiący podstawę dla przetwarzania stanowi zamiar rozwijania działalności spółki Flügger i zapewniania jej klientom optymalnej oferty i obsługi.
 • Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w celach marketingu produktów lub usług stanowi z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego stanowi z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz art. 172 ust. 2 ustawy prawo telekomunikacyjne.
 • Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną stanowi z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ) oraz art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu o ochronie danych. W każdym przypadku dokonujemy oceny, czy przekazanie danych wymaga udzielanie przez Państwa wyraźnej zgody, czy może mieć miejsce na innej podstawie prawnej.
 • W przypadku przekazywania ogólnych danych dotyczących klientów innym spółkom należącym do koncernu Flügger w celach marketingowych przestrzegamy wymogów prawa odnośnie specjalnych procedur, jakie są wymagane, w tym umożliwienie Państwu wyrażenia sprzeciwu. Przekazywanie przez nas danych odbywa się na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 6, ust. 1, lit. f Rozporządzenia o ochronie danych dotyczących zasadnego prawnie interesu, który nie narusza praw osób, których dotyczą dane. Prawnie zasadny interes stanowiący podstawę dla przetwarzania stanowi zamiar rozwijania działalności spółki Flügger i zapewniania naszym klientom optymalnej oferty i obsługi.
 • Cele statystyczne: Podstawę prawną dla przetwarzania danych wyłącznie w celach statystycznych lub badań naukowych stanowi art. 6, ust. 1 lit. e Rozporządzenia o ochronie danych dotyczące przetwarzania, które jest wymagane dla realizacji zadań w interesie publicznym. Wykorzystujemy wyłącznie dane wymagane dla analiz i nie są one wykorzystywane w celach innych niż statystyczne.

Kategorie odbiorców

Przekazujemy lub udostępniamy dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
 • Przedstawiciele banków w związku z administracją płatności
 • Firmy windykacyjne i biura informacji kredytowej w razie niewykonania zobowiązań z tytułu kredytów oraz kontrola danych w biurze informacji kredytowej w związku z wnioskami kredytowymi
 • Urzędy skarbowe i inne organy władz w związku ze zgłoszeniami na mocy wymogów prawa 
 • Inne spółki należące do koncernu Flügger w związku z działaniami marketingowymi z zastrzeżeniem warunków dotyczących przekazywania danych
 • Podmioty przetwarzające dane na naszą rzecz na podstawie umów o przetwarzaniu

Usuwanie

Dotyczące Państwa dane usuwamy, kiedy przestają być wymagane.

W ujęciu ogólnym spółka Flügger przestrzega terminów przechowywania danych przewidzianych Ustawą o księgowości. Oceniliśmy, iż przechowywanie wszystkich danych jest wymagane przez okres do 5 lat od końca roku, w którym ustała relacja biznesowa, aby umożliwić naszej spółce odpowiednie zarządzanie relacjami z klientami dokonującymi ponownych zakupów, rozpatrywanie ewentualnych roszczeń reklamacyjnych oraz wypełnianie jej zobowiązań z tytułu gwarancji.
W przypadku klientów przyszłych i potencjalnych objętych naszymi działaniami marketingowymi przestrzegamy zasad przewidzianych Ustawie o marketingu oraz zasad etycznego prowadzenia działań marketingowych. 

Przysługujące Państwu prawa

Na mocy prawa przysługuje Państwu szereg praw odnośnie przetwarzania przez nas dotyczących Państwa danych.  
Mogą Państwo zwrócić się do naszej spółki w celu wykonania praw przysługujących Państwu odnośnie danych osobowych. Nasze dane kontaktowe podano w nagłówku niniejszej polityki. 
W przypadku gdy zwrócą się Państwo z żądaniem uzyskania dostępu do dotyczących Państwa danych, ich sprostowania lub wniosą sprzeciw wobec ich przetwarzaniu, ustalimy, czy jest to możliwe i udzielimy odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, jednak nie dłuższym niż jeden miesiąc od wniesienia żądania.

Przysługujące Państwu prawa 
 • Prawo o wglądu do danych (prawo dostępu) Przysługuje Państwu prawo uzyskania dostępu do dotyczących Państwa danych, które przetwarzamy oraz szeregu innych informacji.
 • Prawo do sprostowania danych Jeśli w Państwa mniemaniu dotyczące Państwa dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe, przysługuje Państwu prawo do żądania ich sprostowania. Mogą Państwo zwrócić się z żądaniem ich sprostowania, podając jakie dane są nieprawidłowe oraz jak mają być sprostowane. W takim przypadku ocenimy, czy w naszym mniemaniu Państwa żądanie jest zasadne. W przypadku żądania dotyczącego sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych ustalamy, czy spełniają one odpowiednie warunki, a jeśli tak, to dokonujemy sprostowania danych lub je usuwamy bez zbędnej zwłoki.
 • Prawo do usunięcia danych W ujęciu ogólnym dane osobowe usuwamy, kiedy nie są już wymagane. W szczególnych przypadkach przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia określonych dotyczących państwa danych przed upływem terminu, w którym je normalnie usuwamy. Dotyczy to np. sytuacji, w której wycofują Państwo zgodę i nie istnieje inna podstawa, dla przetwarzania danych. Mogą Państwo zażądać usunięcia danych, jeśli uważają Państwo, że dotyczące Państwa dane nie są już wymagane dla celu, w którym zostały zebrane. Mogą Państwo także zwrócić się do nas, jeśli uważają Państwo, iż dotyczące Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub innymi zobowiązaniami prawnymi.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych, które rejestrujemy lub przetwarzamy w inny sposób, mogą Państwo zażądać ograniczenie przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych jest niezgodne z prawem, lub że nie potrzebujemy już tych danych, lub też że prawnie uzasadnione podstawy po Państwa stronie są nadrzędne wobec podstaw po stronie administratora danych, i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, mogą Państwo w zamian zażądać ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie zostanie ograniczone na podstawie Państwa żądania, takie dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie za Państwa zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź z uwagi na ważne względy interesu publicznego.   
 • Prawo do przenoszenia danych: Przysługuje Państwu prawo do otrzymania danych osobowych, które Państwo nam dostarczyli oraz dotyczące Państwa, które zebraliśmy od innych podmiotów na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo także otrzymać dotyczące Państwa dane, które przetwarzamy w związku z umową, jeśli stanowią Państwo jej stronę. Ponadto przysługuje Państwu prawo do przekazania tych danych osobowych innym usługodawcom. Mogą Państwo także zwrócić się do nas o przesłanie danych bezpośrednio do organów władzy lub przedsiębiorstw. W przypadku wykonania prawa do przenoszenia danych otrzymają je Państwo w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Prawo do sprzeciwu: Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas dotyczących Państwa danych. Ponadto przysługuj Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania lub przekazywania dotyczących Państwa danych w celach marketingowych. Aby wnieść sprzeciw należy skorzystać z podanych powyżej danych kontaktowych. Jeśli Państwa sprzeciw będzie uzasadniony, zaprzestaniemy przetwarzania danych.
 • Prawo do uzyskania informacji o nowych celach: W sytuacji gdy zamierzamy wykorzystać dotyczące Państwa dane w innym celu niż cel, o którym Państwa poinformowaliśmy, np. w niniejszej polityce prywatności, przysługuje Państwu prawo do uzyskania o tym informacji przed przetwarzaniem danych w innym celu.
 • Prawo do wycofania zgody: Jeśli przetwarzamy dotyczące Państwa dane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie zgodę tę wycofać. Po wycofaniu przez Państwa zgody jesteśmy zobowiązani do zaprzestania dalszego przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli przetwarzanie odbywa się na innej uzasadnionej prawnie podstawie niż szczegółowa zgoda, np. przechowywanie danych w celu spełnienia wymogów odnośnie księgowania, dalsze przetwarzanie tego rodzaju jest dozwolone.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z udzieloną przez nas odpowiedzią lub sprzeciwiają się sposobowi, w jaki przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe, mogą Państwo wnieść skargę do Inspektoratu ds. ochrony danych.