Polityka prywatności i polityka plików cookies

 

Polityka prywatności

Klienci i potencjalni klienci spółki Flügger Poland sp. z o.o.

Jako przedsiębiorstwo pełniące funkcję administratora danych przykładamy dużą wagę do ochrony danych. Chronimy dane osobowe, które przetwarzamy i podejmujemy działania, aby zapewnić przestrzeganie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

Informujemy osoby, których dotyczą dane, jakie przetwarzamy dane, o sposobie ich przetwarzania i przysługującym ich prawach.

W niniejszej polityce prywatności opisaliśmy sposób przetwarzania przez nas danych dotyczących uprzednich, aktualnych oraz potencjalnych klientów naszej firmy.

Kim jesteśmy - i w jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować 

Wskazanie firmy będącej administratorem danych i informacje kontaktowe:  

Flügger Poland sp. z o.o.,
ul. Rakietowa 20A, 
80-298 Gdańsk
NIP: 585-020-55-30
REGON: 190564838

E-mail:
rodo@flugger.com
legal@flugger.com

www.flugger.com

Kontakt dotyczący ochrony danych:
W raz ie pytań dotyczącychprzetwarzania przez nas dotyczących Państwa danych do dyspozycji pozostaje nasz dział prawny. Adres działu prawnego podano powyżej.

Przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę

Przetwarzanie danych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Flügger Poland sp. z o.o., a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z administratorem. 

Podstawą prawną przewarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest marketing produktów i usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku wyrażenia zgody na realizację marketingu za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, podstawą jest wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, plików cookie, numeru IP i / lub innych identyfikatorów internetowych - w zależności od treści udzielonych przez Panią/Pana zgód.

Przetwarzanie danych w celu negocjacji lub realizacji umowy
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania lub negocjacji umowy łączącej Panią/Pana z Flügger Poland sp. z o.o., bezpośrednio lub za pośrednictwem pracodawcy lub innego podmiotu, który wskazał Panią/Pana do realizacji umowy z Flügger Poland sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeśli jest Pani/Pan stroną umowy z Flügger Poland sp. z o.o., Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie, który jest ujawniony w tej umowie (typowo jest to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, nr PESEL, numeru konta bankowego).

Jeśli pracodawca lub inny podmiot wskazał Panią/Pana do negocjacji lub realizacji umowy z Flügger Poland sp. z o.o., Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (typowo jest to imię, nazwisko, adres e-mail i nr telefonu).

Kategorie odbiorców
W przypadku negocjacji lub zawarcia umowy, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

 • podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne, 
 • firma archiwizująca,
 • osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. 
Usuwanie
Dotyczące Państwa dane usuwamy, kiedy przestają być wymagane.

W przypadku przetwarzania danych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
 • agencje reklamowe,
 • podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne,
 • osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

Usuwanie

Dotyczące Państwa dane usuwamy, kiedy przestają być wymagane.

W przypadku negocjacji lub zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji umowy łączącej Panią/Pana z Flügger Poland sp. z o.o., a także przez 6 lat od realizacji tej umowy, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub do czasu wycofania zgody na przesyłanie treści marketingowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i/lub drogą elektroniczną.

Przysługujące Państwu prawa

Na mocy prawa przysługuje Państwu szereg praw odnośnie przetwarzania przez nas dotyczących Państwa danych.  
Mogą Państwo zwrócić się do naszej spółki w celu wykonania praw przysługujących Państwu odnośnie danych osobowych. Nasze dane kontaktowe podano w nagłówku niniejszej polityki. 

W przypadku gdy zwrócą się Państwo z żądaniem uzyskania dostępu do dotyczących Państwa danych, ich sprostowania lub wniosą sprzeciw wobec ich przetwarzaniu, ustalimy, czy jest to możliwe i udzielimy odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, jednak nie dłuższym niż jeden miesiąc od wniesienia żądania.

Przysługujące Państwu prawa 
 • Prawo o wglądu do danych (prawo dostępu) Przysługuje Państwu prawo uzyskania dostępu do dotyczących Państwa danych, które przetwarzamy oraz szeregu innych informacji. 
 • Prawo do sprostowania danych Jeśli w Państwa mniemaniu dotyczące Państwa dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe, przysługuje Państwu prawo do żądania ich sprostowania. Mogą Państwo zwrócić się z żądaniem ich sprostowania, podając jakie dane są nieprawidłowe oraz jak mają być sprostowane. W takim przypadku ocenimy, czy w naszym mniemaniu Państwa żądanie jest zasadne. W przypadku żądania dotyczącego sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych ustalamy, czy spełniają one odpowiednie warunki, a jeśli tak, to dokonujemy sprostowania danych lub je usuwamy bez zbędnej zwłoki.
 • Prawo do usunięcia danych W ujęciu ogólnym dane osobowe usuwamy, kiedy nie są już wymagane. W szczególnych przypadkach przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia określonych dotyczących państwa danych przed upływem terminu, w którym je normalnie usuwamy. Dotyczy to np. sytuacji, w której wycofują Państwo zgodę i nie istnieje inna podstawa, dla przetwarzania danych. Mogą Państwo zażądać usunięcia danych, jeśli uważają Państwo, że dotyczące Państwa dane nie są już wymagane dla celu, w którym zostały zebrane. Mogą Państwo także zwrócić się do nas, jeśli uważają Państwo, iż dotyczące Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub innymi zobowiązaniami prawnymi.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych, które rejestrujemy lub przetwarzamy w inny sposób, mogą Państwo zażądać ograniczenie przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych jest niezgodne z prawem, lub że nie potrzebujemy już tych danych, lub też że prawnie uzasadnione podstawy po Państwa stronie są nadrzędne wobec podstaw po stronie administratora danych, i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, mogą Państwo w zamian zażądać ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie zostanie ograniczone na podstawie Państwa żądania, takie dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie za Państwa zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 • Prawo do przenoszenia danych: Przysługuje Państwu prawo do otrzymania danych osobowych, które Państwo nam dostarczyli oraz dotyczące Państwa, które zebraliśmy od innych podmiotów na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo także otrzymać dotyczące Państwa dane, które przetwarzamy w związku z umową, jeśli stanowią Państwo jej stronę. Ponadto przysługuje Państwu prawo do przekazania tych danych osobowych innym usługodawcom. Mogą Państwo także zwrócić się do nas o przesłanie danych bezpośrednio do organów władzy lub przedsiębiorstw. W przypadku wykonania prawa do przenoszenia danych otrzymają je Państwo w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Prawo do sprzeciwu: Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas dotyczących Państwa danych. Ponadto przysługuj Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania lub przekazywania dotyczących Państwa danych w celach marketingowych. Aby wnieść sprzeciw należy skorzystać z podanych powyżej danych kontaktowych. Jeśli Państwa sprzeciw będzie uzasadniony, zaprzestaniemy przetwarzania danych. 
 • Prawo do uzyskania informacji o nowych celach: W sytuacji gdy zamierzamy wykorzystać dotyczące Państwa dane w innym celu niż cel, o którym Państwa poinformowaliśmy, np. w niniejszej polityce prywatności, przysługuje Państwu prawo do uzyskania o tym informacji przed przetwarzaniem danych w innym celu.
 • Prawo do wycofania zgody: Jeśli przetwarzamy dotyczące Państwa dane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie zgodę tę wycofać. Po wycofaniu przez Państwa zgody jesteśmy zobowiązani do zaprzestania dalszego przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli przetwarzanie odbywa się na innej uzasadnionej prawnie podstawie niż szczegółowa zgoda, np. przechowywanie danych w celu spełnienia wymogów odnośnie księgowania, dalsze przetwarzanie tego rodzaju jest dozwolone.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z udzieloną przez nas odpowiedzią lub sprzeciwiają się sposobowi, w jaki przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.