Produkty najwyższej jakości
Kupisz w sklepach stacjonarnych lub online
Czas realizacji zamówienia: 2-5 dni roboczych
Możliwość dostawy lub odbiór w sklepach Flügger farby
Produkty najwyższej jakości
Kupisz w sklepach stacjonarnych lub online
Czas realizacji zamówienia: 2-5 dni roboczych
Możliwość dostawy lub odbiór w sklepach Flügger farby
 • ...

Ogólne warunki sprzedaży Flügger Poland Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne warunki sprzedaży (dalej „OWS”) skierowane są do konsumentów (dalej: „Kupujący”) nabywających produkty lub usługi oferowane przez Flügger Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Rakietowa 20A wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000122895, NIP: 585-020-55-30, REGON 190564838, BDO 000042760,kapitał zakładowy: 27.944.007 PLN (dalej „Flügger”) w sklepach stacjonarnych Flügger farby.
 2. Jeżeli z Kupującym została zawarta odrębna umowa w formie pisemnej, OWS mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym Umową, zaś w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWS i Umowy, Umowa ma znaczenie rozstrzygające.
 3. Flügger informuje o treści oraz udostępnia Kupującemu OWS w każdym sklepie Flügger farby.
 4. Wszelkie oznaczenia dotyczące prawidłowego postępowania z produktem oraz środowiska znajdują się na etykietach i w karcie produktu.
 5. Aktualna Karta Charakterystyki, Informacja o produkcie i procedury postępowania (technologie aplikacji) są dostępne w każdym sklepie Flügger. Przed rozpoczęciem prac z wykorzystaniem produktu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Karcie Charakterystyki.
 6. Materiały reklamowe, próbki, wzorniki dostępne w sklepach Flügger farby mają charakter poglądowy, a ostateczny efekt wizualny, w zależności od rodzaju podłoża i jego właściwości, zastosowanej techniki aplikacji produktu, stopnia połysku powierzchni, natężenia światła itp., może nieznacznie odbiegać od wskazanego w materiale, o czym Kupujący jest informowany przed dokonaniem zakupu.

2. Zwroty

 1. Produkty Flügger zakupione w sklepach stacjonarnych nie podlegają zwrotowi.
 2. Wyjątek stanowią produkty z grupy narzędzi malarskich:
  1. grupy produktowe 200-205; 210; 211 – pędzle i wałki malarskie,
  2. grupa produktowa 215 – drążki malarskie i kuwety malarskie,
  3. grupa produktowa 220 – narzędzia do szpachlowania i spoinowania,
  4. grupa produktowa 225 – noże, szczotki, wałki i nożyce do tapet,
  5. z grupy produktowej 229 – skrzynka na narzędzia,
  6. z grupy produktowej 230 – rękawice Maxi Flex,
  7. grupy produktowe 260; 265 – narzędzia i papiery ścierne,
  8. grupa produktowa 250 – folie i maty ochronne,
 3. Produkt dopuszczony do zwrotu powinien być oryginalnie zapakowany, zaetykietowany, nie noszący śladów użytkowania.
 4. Zwrot wyżej wskazanych produktów możliwy jest w ciągu 14 dni od daty dokonania zakupu wyłącznie w sklepie, w którym towar został zakupiony. Zwrot środków nastąpi w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności.
 5. Szczególnym warunkom zwrotu podlegają wzorniki kolorów oraz katalogi tapet Fiona Walldesign zakupione w stacjonarnych sklepach Flügger farby, których zwrot jest możliwy w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania zakupu wyłącznie w sklepie, w którym towar został zakupiony. Zwrot środków nastąpi po okazaniu dowodu zakupu, w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności.
 6. Indywidualnym warunkom zwrotu podlegają produkty zewnętrznych dostawców, dystrybuowane w sklepach Flügger farby (m.in. Fiona Walldesign, Decor Maison, NMC, Festool, Flex, Mascot, Graco itp.). Szczegółowe warunki zwrotów tych produktów ustalane są indywidualnie przez producenta i dostępne są w sklepach Flügger.

3. Reklamacja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Flügger względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę̨ fizyczną lub prawną (rękojmia), są̨ określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności wobec Kupującego są̨ określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Reklamacje Kupujący może zgłaszać w terminie jednego roku od daty stwierdzenia wady produktu, nie później jednak niż w ciągu 2 lat od dnia jego wydania załączając próbkę reklamowanego produktu. Wszelkie reklamacje można zgłaszać do Flügger na przykład: na piśmie na adres Flügger Poland Sp. z o.o. ul. Rakietowa 20A, 80-298 Gdańsk, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: expert@flugger.com z podaniem adresu sklepu Flügger farby, w którym dokonano zakupu reklamowanego produktu, czy osobiście w sklepie Flügger farby, w którym dokonano zakupu reklamowanego produktu.
 3. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Flügger. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Flügger ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Flügger w powyższym terminie oznacza, że uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamacje przekazywana jest Kupującemu w powyższym terminie na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany produkt w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 6. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach (§ 3 ust. 2) powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
 7. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Flügger jest w szczególności dowód zakupu, zgłoszenie na piśmie lub w formie elektronicznej, sporządzenie ewentualnej dokumentacji zdjęciowej oraz protokołu reklamacyjnego przez przedstawiciela Flügger, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego. Nie wyłącza to innych sposobów udowadniania faktu zakupu produktu w Flügger.
 8. Flügger nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich oraz za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, transportem lub przechowywaniem produktu przez Kupującego w zakresie, w jakim Kupujący był poinformowany o właściwościach i warunkach użytkowania, transportu i przechowywania produktu.

4. Rozwiązywanie sporów

 1. Flügger i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych OWS. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy Kupujący ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń lub do skierowania sprawy na drogę sądową do właściwego sądu powszechnego.
 2. Szczegółowe zasady dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Kupujący posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się̨ do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się̨ do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Flügger. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Kupujący może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Flügger, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są̨ przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Postanowienia końcowe

 1. We Flügger szanujemy i chronimy dane naszych klientów oraz informacje, które nam powierzają w ramach współpracy.
  W naszej Polityce Prywatności możesz przeczytać, jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu.
 2. Niedotrzymanie przez kupującego terminów płatności w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi OWS może spowodować naliczenie przez Flügger odsetek od opóźnionych należności.
 3. Poza OWS, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.